۱۳۹۶/۰۴/۳۱ - ۱۹:۱۰

فصلنامه تصویرنامه

هنری

اطلاعات فصلنامه تصویرنامه
تصویرنامه
صاحب امتیاز:
مدیر مسئول:
زمینه: هنری
گستره: سراسری
زبان: فارسی
نوع رسانه: فصلنامه
گرایش: عمومی
مخاطبان:
نوع چاپ: مجله ای
مجوز: دارد
شماره مجوز: ۰۰۰
تلفن:
نمابر:
وب سایت:
موقعیت: ایران، تهران، تهران
کد پستی:
آدرس: