۱۳۹۶/۰۴/۳۱ - ۱۹:۱۱

فصلنامه مجله دانشکده پزشکی مشهد

پزشکی و پیراپزشکی

اطلاعات فصلنامه مجله دانشکده پزشکی مشهد
مجله دانشکده پزشکی مشهد
صاحب امتیاز:
مدیر مسئول:
زمینه: پزشکی و پیراپزشکی
گستره: سراسری
زبان: فارسی, انگلیسی
نوع رسانه: فصلنامه
گرایش: تخصصی
مخاطبان:
نوع چاپ: مجله ای
مجوز: دارد
شماره مجوز: ۰۰۰
تلفن:
نمابر:
وب سایت:
موقعیت: ایران، خراسان رضوی، مشهد
کد پستی:
آدرس: