۱۳۹۶/۱۰/۲۷ - ۰۰:۵۸

هفته نامه رودبارزمین کهنوج

اجتماعی, سیاسی, هنری

اطلاعات هفته نامه رودبارزمین کهنوج
رودبارزمین کهنوج
صاحب امتیاز:
مدیر مسئول:
زمینه: اجتماعی, سیاسی, هنری
گستره: استانی
زبان: فارسی
نوع رسانه: هفته نامه
گرایش: عمومی
مخاطبان:
نوع چاپ: روزنامه ای (صحافی نشده)
مجوز: دارد
شماره مجوز: ۰۰۰
تلفن:
نمابر:
وب سایت:
موقعیت: ایران، کرمان، کرمان
کد پستی:
آدرس: