۱۳۹۷/۰۳/۰۱ - ۰۶:۳۷

لیست کامل خبرگزاری های ایران

روزنامه ها، خبرگزاری ها، مجله ها، ماهنامه ها و ...

۶۲۲ دو فصلنامه در کل کشور

همه گروه ها سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی پزشکی فرهنگی فنی و مهندسی ورزشی علوم انسانی علوم پایه هنری کشاورزی

همه گروه ها پایگاه خبری خبرگزاری روزنامه هفته نامه دو هفته نامه ماهنامه دو ماهنامه فصلنامه دو فصلنامه سالنامه

لیست دو فصلنامه های کشورصفحه ۱
# نام خبرگزاری زمینه گستره نوع رسانه وب سایت اطلاعات بیشتر
1 پژوهشهای حقوق خصوصی (تخصصی) علوم انسانی سراسری دو فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
2 اکوفیزیولوژی بذر (تخصصی) کشاورزی سراسری دو فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
3 پژوهشهای حقوقی (تخصصی) علوم انسانی سراسری دو فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
4 علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری دو فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
5 مجله دانشکده دامپزشکی (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری دو فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
6 فرهنگ و ادبیات عامه (تخصصی) علوم انسانی سراسری دو فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
7 گزیده مطالب آماری (تخصصی) علوم پایه سراسری دو فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
8 هستی و شناخت (تخصصی) علوم انسانی سراسری دو فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
9 پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی (تخصصی) کشاورزی سراسری دو فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
10 علوم تربیتی و روانشناسی (تخصصی) علوم انسانی سراسری دو فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
11 نامه انسان شناسی (تخصصی) علوم انسانی سراسری دو فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
12 دین و ارتباطات (تخصصی) علوم انسانی سراسری دو فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
13 نامه ایران باستان (تخصصی) علوم انسانی سراسری دو فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
14 تعالی زن و خانواده (اختصاصی) حوزه علوم انسانی سراسری دو فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
15 علوم جغرافیائی (تخصصی) علوم انسانی سراسری دو فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
16 نامه بهارستان (عمومی) فرهنگی سراسری دو فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
17 دین و سلامت (اختصاصی) حوزه علوم انسانی سراسری دو فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
18 صوت و ارتعاش (تخصصی) فنی و مهندسی سراسری دو فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
19 Iranian Journal Of Pediatric Surgery (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری دو فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
20 پژوهش توسعه شهری (تخصصی) علوم انسانی سراسری دو فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
21 دانش و پژوهش حقوقی (تخصصی) علوم انسانی سراسری دو فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
22 علوم حرکت انسان (تخصصی) علوم انسانی سراسری دو فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
23 پژوهش جامعه :مطالعات اسلامی زنان و خانواده (تخصصی) علوم انسانی سراسری دو فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
24 علوم حرکتی وورزش (تخصصی) علوم انسانی سراسری دو فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
25 گستره ریاضی (تخصصی) علوم پایه سراسری دو فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر