۱۳۹۷/۰۳/۰۱ - ۰۶:۳۹

لیست کامل خبرگزاری های ایران

روزنامه ها، خبرگزاری ها، مجله ها، ماهنامه ها و ...

۲۳۳۴ فصلنامه در کل کشور

همه گروه ها سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی پزشکی فرهنگی فنی و مهندسی ورزشی علوم انسانی علوم پایه هنری کشاورزی

همه گروه ها پایگاه خبری خبرگزاری روزنامه هفته نامه دو هفته نامه ماهنامه دو ماهنامه فصلنامه دو فصلنامه سالنامه

لیست فصلنامه های کشورصفحه ۱
# نام خبرگزاری زمینه گستره نوع رسانه وب سایت اطلاعات بیشتر
1 آبادگران خراسان جنوبی (تخصصی) فنی و مهندسی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
2 دانش مدیر پروژه (تخصصی) فنی و مهندسی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
3 گزیده دنیای سرامیک (تخصصی) فنی و مهندسی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
4 مجله دانشکده پزشکی مشهد (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
5 IRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
6 بوم (تخصصی) علوم انسانی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
7 تصویرنامه (عمومی) هنری سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
8 دانش مرتعداری (تخصصی) کشاورزی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
9 مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی (تخصصی) علوم انسانی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
10 نامه الهیات (تخصصی) علوم انسانی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
11 آبادی (تخصصی) فنی و مهندسی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
12 پژوهشهای دانش زمین (تخصصی) علوم انسانی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
13 تصویرنامه دینی - سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
14 حیات و جانوران (تخصصی) علوم پایه سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
15 دانش میکروب شناسی (تخصصی) علوم پایه سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
16 سالمند (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
17 صنعت و کشاورزی معاصر (اختصاصی) حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
18 علوم تاریخی خوارزمی (تخصصی) علوم انسانی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
19 مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
20 Iranian Journal Of Neonatology (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
21 آبانگان (تخصصی) فنی و مهندسی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
22 الامان (اختصاصی) حوزه علوم انسانی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
23 بوم شناسی کاربردی (تخصصی) کشاورزی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
24 پژوهشهای دریائی (تخصصی) علوم پایه سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
25 سالمند سالم (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر