۱۳۹۷/۰۳/۰۱ - ۰۶:۳۹

لیست کامل خبرگزاری های ایران

روزنامه ها، خبرگزاری ها، مجله ها، ماهنامه ها و ...

۳۰۲ خبرگزاری در زمینه ورزشی

همه گروه ها سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی پزشکی فرهنگی فنی و مهندسی ورزشی علوم انسانی علوم پایه هنری کشاورزی

همه گروه ها پایگاه خبری خبرگزاری روزنامه هفته نامه دو هفته نامه ماهنامه دو ماهنامه فصلنامه دو فصلنامه سالنامه

لیست خبرگزاری های ورزشیصفحه ۱
# نام خبرگزاری زمینه گستره نوع رسانه وب سایت اطلاعات بیشتر
1 البرز امروز (عمومی) اجتماعی, ورزشی سراسری ماهنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
2 پیک خوارزمی (عمومی) اجتماعی, فرهنگی, ورزشی سراسری ماهنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
3 دانش نوین زندگی (عمومی) فرهنگی, ورزشی, اقتصادی سراسری ماهنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
4 سه گام (عمومی) فرهنگی, ورزشی سراسری دو ماهنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
5 7 روز زندگی (عمومی) اجتماعی, ورزشی سراسری دو هفته نامه وب سایت اطلاعات بیشتر
6 90 (عمومی) اجتماعی, فرهنگی, ورزشی سراسری روزنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
7 جوانان و ورزش (عمومی) اجتماعی, فرهنگی, ورزشی سراسری هفته نامه وب سایت اطلاعات بیشتر
8 خانواده سبز (عمومی) اجتماعی, فرهنگی, ورزشی سراسری هفته نامه وب سایت اطلاعات بیشتر
9 سایه (عمومی) اجتماعی, فرهنگی, ورزشی سراسری روزنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
10 خانواده گل (عمومی) فرهنگی, ورزشی سراسری ماهنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
11 پیک ناشنوا (عمومی) فرهنگی, ورزشی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
12 گل (عمومی) ورزشی سراسری روزنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
13 دانش ورزش (عمومی) ورزشی سراسری هفته نامه وب سایت اطلاعات بیشتر
14 آچمز (اختصاصی) حوزه ورزشی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
15 پیک ورزش (عمومی) فرهنگی, ورزشی سراسری ماهنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
16 المپیک نوین (عمومی) ورزشی سراسری روزنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
17 دانش یوگا (عمومی) ورزشی سراسری ماهنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
18 منحصر - Unique (عمومی) اجتماعی, فرهنگی, ورزشی سراسری ماهنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
19 منهای فوتبال (عمومی) اجتماعی, ورزشی سراسری هفته نامه وب سایت اطلاعات بیشتر
20 فضیلت خانواده (عمومی) اجتماعی, هنری, ورزشی سراسری دو هفته نامه وب سایت اطلاعات بیشتر
21 نجات (عمومی) اجتماعی, فرهنگی, ورزشی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
22 خانه وزندگی (عمومی) ورزشی, اجتماعی, فرهنگی سراسری ماهنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
23 جهان فوتبال (عمومی) ورزشی سراسری روزنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
24 تماشا (عمومی) اقتصادی, ورزشی سراسری روزنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
25 تماشاگر (عمومی) ورزشی سراسری هفته نامه وب سایت اطلاعات بیشتر