لیست کامل خبرگزاری های ایران

روزنامه ها، خبرگزاری ها، مجله ها، ماهنامه ها و ...

۶۹۱ خبرگزاری در زمینه پزشکی

همه گروه ها سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی پزشکی فرهنگی فنی و مهندسی ورزشی علوم انسانی علوم پایه هنری کشاورزی

پایگاه خبری خبرگزاری روزنامه هفته نامه دو هفته نامه ماهنامه دو ماهنامه فصلنامه دو فصلنامه سالنامه

لیست خبرگزاری های پزشکیصفحه ۱
# نام خبرگزاری زمینه گستره نوع رسانه وب سایت اطلاعات بیشتر
1 مجله دانشکده پزشکی مشهد (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
2 IRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
3 پیک تندرستی (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری هفته نامه وب سایت اطلاعات بیشتر
4 علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری دو فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
5 مجله دانشکده دامپزشکی (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری دو فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
6 Iranian Journal Of Microbiology (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری دو ماهنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
7 سالمند (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
8 مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
9 The Horizon Of Medical Sciences (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری دو ماهنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
10 Iranian Journal Of Neonatology (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
11 سالمند سالم (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
12 مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
13 Iranian Journal Of Neurosurgery (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
14 پژوهان دانشجویی (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
15 سالمند شناسی (اختصاصی) حوزه پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
16 تعالی بالینی (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
17 علوم تغذیه وصنایع غذایی ایران (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
18 IRANIAN JOURNAL OF ORGAN TRANSPLANT MEDICINE (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
19 گسترش فناوری اطلاعات پزشکی (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری ماهنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
20 مجله دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
21 Iranian Journal Of Parasitology (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
22 مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
23 Iranian Journal Of Pediatric Hematology Oncology (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
24 پژوهش توانبخشی در پرستاری (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
25 Iranian Journal Of Pediatric Surgery (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری دو فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر