۱۳۹۷/۰۳/۰۱ - ۰۶:۳۸

لیست کامل خبرگزاری های ایران

روزنامه ها، خبرگزاری ها، مجله ها، ماهنامه ها و ...

۶۹۱ خبرگزاری در زمینه پزشکی

همه گروه ها سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی پزشکی فرهنگی فنی و مهندسی ورزشی علوم انسانی علوم پایه هنری کشاورزی

همه گروه ها پایگاه خبری خبرگزاری روزنامه هفته نامه دو هفته نامه ماهنامه دو ماهنامه فصلنامه دو فصلنامه سالنامه

لیست خبرگزاری های پزشکیصفحه ۱
# نام خبرگزاری زمینه گستره نوع رسانه وب سایت اطلاعات بیشتر
1 مجله دانشکده پزشکی مشهد (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
2 IRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
3 پیک تندرستی (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری هفته نامه وب سایت اطلاعات بیشتر
4 علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری دو فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
5 مجله دانشکده دامپزشکی (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری دو فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
6 Iranian Journal Of Microbiology (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری دو ماهنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
7 سالمند (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
8 مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
9 The Horizon Of Medical Sciences (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری دو ماهنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
10 Iranian Journal Of Neonatology (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
11 سالمند سالم (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
12 مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
13 Iranian Journal Of Neurosurgery (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
14 پژوهان دانشجویی (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
15 سالمند شناسی (اختصاصی) حوزه پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
16 تعالی بالینی (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
17 علوم تغذیه وصنایع غذایی ایران (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
18 IRANIAN JOURNAL OF ORGAN TRANSPLANT MEDICINE (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
19 گسترش فناوری اطلاعات پزشکی (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری ماهنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
20 مجله دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
21 Iranian Journal Of Parasitology (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
22 مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
23 Iranian Journal Of Pediatric Hematology Oncology (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
24 پژوهش توانبخشی در پرستاری (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر
25 Iranian Journal Of Pediatric Surgery (تخصصی) پزشکی و پیراپزشکی سراسری دو فصلنامه وب سایت اطلاعات بیشتر