علی اکبر ناطق نوری

علی اکبر ناطق نوری

علی اکبر ناطق نوری نام پدر : ابوالقاسم
سال تولد : 1322
محل تولد : نور
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,025,629 درصد آراء : 47.50
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,025,629 درصد آراء : 47.50
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,025,629 درصد آراء : 47.50
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,025,629 درصد آراء : 47.50
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,025,629 درصد آراء : 47.50