عطاءاله حکیمی

عطاءاله حکیمی

عطاءاله حکیمی نام پدر : جمشید
سال تولد : 1342
محل تولد : رودبار
تسلط بر زبان (های) : انگلیسی سوابق و فعالیت ها:
- مدیر عامل گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران

تحصیلات:
- فوق لیسانس مدیریت
- دانشجوی دوره ی دکترای مدیریت بازرگانی
حوزه انتخابیه : گیلان (رودبار)
تعداد آراء : 27,782 درصد آراء : 43.31

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون اقتصادی سال سوم : عضو کمیسیون اقتصادی سال دوم : عضو کمیسیون اقتصادی سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی

۴۱ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای عطاءاله حکیمی"

حوزه انتخابیه : گیلان (رودبار)
تعداد آراء : 61,030 درصد آراء : 43.61