یونس اسدی

یونس اسدی

یونس اسدی نام پدر : بایرامعلی
سال تولد : 1342
محل تولد : مشکین شهر
تسلط بر زبان (های) : عربی، انگلیسی سوابق و فعالیت ها :
- بخشدار
- رئیس گروه برنامه ریزی استانداری

تحصیلات :
- لیسانس علوم اجتماعی
حوزه انتخابیه : اردبیل (مشکین شهر)
تعداد آراء : 26,109 درصد آراء : 31.00

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

۴۴ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای یونس اسدی"

حوزه انتخابیه : اردبیل (مشکین شهر)

۴۶ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای یونس اسدی"